• muzejprilep@yahoo.com

ПРИЛЕП ПО НАРОДНО ОСЛОБОДИТЕЛНАТА ВОЈНА

По завршувањето на Народноослободителната и антифашистичка војна, Прилеп во рамките на Социјалистичка Федеративна Република Југославија доживува силен економски и културен подем. Градот од помала и неразвиена градска населба прерасна во индустриски центар, што доведува до негов напредок во сите сфери. Особено значаен е како центар на тутунската индустрија, односно Институтот за тутун основан во 1924 година многу допринесува во развојот на тутунопроизводството во поширокиот регион.